en

روش های شناسایی الیاف تشکیل دهنده  فرش ماشینی - قسمت اول

 

بمنظور شناسایی جنس الیاف ، شیوه های مختلفی وجود دارد که عبارت اند از:

 

- روش میکروسکوپی             - روش سوزاندن                - روش حلالیت

 

*روش میکروسکوپی:

 

در این مرحله با استفاده از میکروسکوپ سطح مقطع طولی و عرضی الیاف مشاهده می شود وبا توجه به شکل مقطع طولی و عرضی لیف، جنس لیف شناسایی می شود.

 

*روش سوزاندن:

 

در این روش با سوزاندن الیاف و مشاهده ی رفتار الیاف در تماس با شعله، نحوه ی سوختن، بوی حاصل از سوختن و رنگ و شکل باقی مانده ی حاصل از سوختن، نوع الیاف شناسایی می شوند.

 

*روش حلالیت:

 

الیاف مختلف در حلال های خاصی قابلیت حل شدن دارند. بنابراین یکی از شیوه های شناسایی الیاف بررسی حلالیت الیاف در حلال ویژه آن است.

 

1-الیاف پنبه

*روش میکروسکوپی: الیاف پنبه در امتداد طولی، پیچیدگی و تاب خوردگی دارد و در مقطع عرضی، لوبیایی شکل است. شکل (1) مقطع عرضی و طولی الیاف پنبه را نشان می دهد.

 

شکل1- الیاف پنبه در زیر میکروسکوپ

 

*روش سوزاندن:مشاهدات حاصل از سوختن پنبه در جدول(1) خلاصه شده است.

 

جدول 1- شناسایی الیاف پنبه با روش سوزاندن

قبل از تماس با شعله

به محض تماس با شعله می سوزد

در داخل شعله

به سرعت می سوزد

بعد از خروج از شعله

به سوختن ادامه می دهد

بوی حاصل از سوختن

کاغذ سوخته

خاکستر باقی مانده

خاکستر نرم و خاکستری رنگ

 

 

*روش حلالیت: الیاف پنبه در اسید سولفوریک با غلظت 75 در صد حل می شود. بنابراین از این حلال می توان برای شناسایی الیاف پنبه استفاده کرد.

 

2-الیاف پشم

 

*روش میکروسکوپی: سطح خارجی لیف پشم دارای فلس است. این فلس ها در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده اند. مقطع  عرضی الیاف پشم نیز به شکل دایره است. شکل (2) مقطع طولی و عرضی الیاف پشم در زیر میکروسکوپ نشان می دهد.

                                                                                   

شکل2- الیاف پشم در زیر میکروسکوپ

 

*روش سوزاندن: مشاهدات حاصل از سوختن الیاف پشم در جدول (2) خلاصه شده است.

 

جدول2- شناسایی الیاف پشم با روش سوزاندن

قبل از تماس با شعله

کز می کند (جمع می شود) و از شعله فاصله می گیرد

در داخل شعله

ذوب می شود و می سوزد

بعد از خروج از شعله

به سختی به سوختن ادامه می دهد

بوی حاصل از سوختن

مو یا پر سوخته

خاکستر باقی مانده

خاکستر سیاه رنگ شکننده که به راحتی میان انگشتان پودر می شود

 

*روش حلالیت: الیاف پشم در سود با غلظت 5 درصد حل می شود. بنابراین از این حلال می توان برای شناسایی پشم استفاده کرد.

 

3-الیاف ویسکوز ریون

 

*روش میکروسکوپی: الیاف ویسکوز ریون در امتداد طولی دارای شیارهای بلند و در مقطع عرضی دارای شکل دندانه ای است (شکل3).

 

شکل 3- الیاف ویسکوز ریون در زیر میکروسکوپ

 

*روش سوزاندن: مشاهدات حاصل از سوختن ویسکوز ریون در جدول (3) خلاصه شده است.

 

جدول3- شناسایی الیاف ویسکوز ریون با روش سوزاندن

قبل از تماس با شعله

به محض تماس با شعله می سوزد

در داخل شعله

به سرعت می سوزد

بعد از خروج از شعله

به سوختن ادامه می دهد

بوی حاصل از سوختن

کاغذ سوخته

خاکستر باقی مانده

بدون خاکستر

 

*روش حلالیت: الیاف ویسکوز ریون در اسید سولفوریک 75 درصد و همچنین در اسید کلریدریک حل می شود.

تاریخ ارسال: 1396/11/8
تاریخ بروزرسانی: 1396/11/8
تعداد بازدید: 1744
ارسال نظر