en

 

روش اندازه گیری تعداد گره یا حلقه در واحد سطح فرش ماشینی

شماره 888 استاندارد ملی ایران برابر با ایزو 1763 جهت روش تعیین تعداد گره در واحد سطح می باشد.

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری تعداد گره یا حلقه در واحد سطح یا واحد طول فرش ماشینی است.

- تعداد گره یا حلقه و یا فواصل بین آنها در واحد طول:

تعداد گره یا حلقه و فواصل بین آنها در طول 100 میلیمتر است. برای مثال در صورتیکه شمارش در راستای طول فرش و بموازت کناره ی فرش انجام گیرد، تعداد شمارش شده با حرف S نشان داده می شود.

اگر شمارش در راستای عرض و عمود بر کناره ی فرش انجام گیرد، تعداد شمارش شده با حرف G نشان داده می شود.

-اصول روش

تعداد گره یا حلقه و یا فواصل بین آنها در فاصله ی L که حداقل 100 میلیمتر و شامل حداقل 41 گره یا حلقه و یا فواصل بین آنهاست ، شمارش می شود. تعداد گره یا فواصل بین آنها در راستای موازی با لبه فرش و عمود بر لبه فرش شمارش شده و تعداد در واحد سطح محاسبه می گردد.

درصورتیکه در فاصله L حداقل 41 گره یا حلقه یا فواصل بین آنها وجود نداشت، بایستی از طول بیشتری جهت اندازه گیری استفاده کرد تا به 41 گره یا حلقه یا فواصل بین آنها رسید.

نمونه برداری را مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 885 انحام شود بنحویکه هر لبه ی سطح انتخاب شده حداقل 41 گره یا حلقه و یا فواصل بین گره یا حلقه را داشته باشد. طول نمونه نباید کمتر از 100 میلیمتر باشد. فواصل بین آزمونه های انتخاب شده باید حداقل 100 میلیمتر باشد.

 بر روی نمونه 41 گره یا حلقه و یا فواصل بین گره یا حلقه شمارش می شود و با خط کش طولی را که شامل 41 گره یا حلقه یا فواصل بین گره یا حلقه است، اندازه گیری شود. در صورتیکه این طول کمتر از 100 میلیمتر باشد، شمارش را ادامه بدهید تا حداقل طول 100 میلیمتر بدست آید.

(اگر دو یا چند نخ پرز بدون آنکه بهم تابیده شده باشد، در کنار هم هم قرار گیردند، آنها را یک گره حساب کنید)

تعداد حلقه یا گره (S) و یا فواصل بین آنها (G) را در واحد طول و در راستای موازی با لبه فرش و عمود بر لبه فرش با استفاده از فرمول های زیر مقادیر محاسبه می گردند:

Ns= تعداد گره یا حلقه در راستای موازی یا عمود بر لبه

Ng= تعداد فواصل بین گره یا حلقه در راستای موازی یا عمود بر لبه

Ls و Lg= فواصل اندازه گیری شده بر حسب میلیمتر در راستای موازی و یا عمود بر لبه

 

نکته : تعداد گره یا حلقه و یا فواصل بین آنها در صورت نیاز تعداد حلقه یا گره در 10000میلیمتر مربع را از حاصلضرب S و G می توان محاسبه نمود.

 

تاریخ ارسال: 1396/9/11
تاریخ بروزرسانی: 1396/9/11
تعداد بازدید: 774
ارسال نظر